E-KONSULTACIJE

Uključite se

PRETRAGA

ANKETE

Polisa životnog osiguranja je:
 

Agencija za nadzor osiguranja FBiH
23. 05. 2011.

 

Adresa/sjedište: Kolodvorska 12, 71000 Sarajevo

Telefon: 033/610-890

E-mail: Ova email adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili Javascript

Web: www.nados.ba

 

Agencija za nadzor osiguranja Federacije BiH pod sadašnjim nazivom djeluje od 2005. godine kada su usvojen  zakoni koji uređuju oblast osiguranja u BiH. Do tada je u FBiH regulaciju i nadzor na tržištu obavljao Ured za nadzor za poslovanje nad društvom za osiguranje u Federaciji BiH, kojeg je osnovala Vlada FBiH Uredbom o osnivanju Ureda za nadzor za poslovanje nad društvom za osiguranje ("Službene novine Federacije BiH", broj 18/97).

Agencijom upravlja Stručni savjet koji se sastoji od predsjednika i četiri člana, koje imenuje i razrješava Vlada FBiH na prijedlog federalnog ministra finansija. Agencijom rukovodi direktor, kojeg takođe imenuje i razriješava Vlada FBiH na prijedlog federalnog ministra finansija.

 

Pravni  okvir djelovanja:

  1. Zakon o društvima za osiguranje u privatnom osiguranju ("Službene novine Federacije BiH", broj 24/05);

  2. Zakon o osiguranju od odgovornosti za motorna vozila i ostale odredbe o obaveznom osiguranju od odgovornosti ("Službene novine Federacije BiH", broj 22/05);

  3. Zakon o posredovanju u privatnom osiguranju ("Službene novine Federacije BiH", broj 22/05).

Nadležnosti Agencije:

 

Agencija za nadzor regulira i nadzire poslovanje društava za osiguranje, posrednika u osiguranju i djeluje kao supervizorska institucija u industriji osiguranja.

Osnovni zadaci Agencije u skladu sa zakonskom regulativom su:

  • nadzor nad primjenom zakona i podzakonskih akata iz područja osiguranja i drugih propisa;

  • regulacija rada društava za osiguranje i posrednika u osiguranju;
    U skladu sa zakonima utvrđenim pravima i obavezama, Agencija za nadzor: izdaje odobrenja za rad društvima za osiguranje, izdaje odobrenja za rad posrednicima u osiguranju ( zastupnici i brokeri u osiguranju), izdaje saglasnosti za imenovanje lica na važnim položajima u društvu, izdaje saglasnosti na akte poslovne politike društava, izdaje odobrenja za rad ovlaštenih aktuara, vodi registre u skladu sa  Zakonom, vrši kontrolu poslovanja društava ( on site i off site kotrola ) i nalaže mjere društvima, daje suglasnosti na kvalificirane udjele, odobrava prijenose portfelja, prati postupke posebne likvidacije, daje saglasnosti za statusne promjene društva, pokreće prekršajne i krivične postupke protiv društva i odgovornih lica u društvu;

  • prikupljanje, obrada i evidentiranje podataka koje Agenciji dostavljaju društva za osiguranje i posrednici u osiguranju u skladu s zakonskim odredbama;

  • pokretanje postupaka privremene uprave, likvidacije i stečaja;

  • ostali zadaci u skladu s zakonima.

 

BOSANSKI JEZIK

ONLINE POSJETIOCI