E-CONSULTATION

Be involved

SEARCH

POLLS

Life insurance policy is:
 

E-KONSULTACIJE
Tuesday, 08 November 2016

 

eKONSULTACIJE

UKLJUČITE SE

 

TEMA:  Pravilnik o postupcima za rješavanje sporova u oblasti osiguranja

 

PERIOD TRAJANJA KONSULTACIJA: OD 08.11.-22.11.2016. GODINE

 

IZJAVA O SVRSI:

 

Članom 2. tačka e) Zakona o Agenciji za osiguranje u Bosni i Hercegovini (“Službeni glasnik BiH”,broj: 12/04) propisano je da Agencija, uz kontinuiranu saradnju s agencijama za nadzor osiguranja entiteta i Brčko distrikta BiH, rješava sporove između agencija za nadzor osiguranja u pogledu jedinstvenog tumačenja i primjene zakonodavstva o osiguranju na nivou entiteta i Brčko distrikta BiH i izdaje pismene odluke i mišljenja kojim se osigurava jedinstvena primjena zakonodavstva o osiguranju. S tim u vezi, članom 7. Zakona generalno je dat prikaz rješavanja sporova od strane nadležnog organa Agencije, odnosno utvrđeno je da se sve procedure za rješavanje sporova ili pitanja rješavaju u skladu s objavljenim aktima Agencije iz člana 4. Zakona.

Pravilnikom o postupcima za rješavanje sporova u oblasti osiguranja uređuju se postupci koje Upravni odbor Agencije za osiguranje u Bosni i Hercegovini (dalje u tekstu: Upravni odbor Agencije) provodi prilikom rješavanja sporova u oblasti osiguranja između Agencije za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine, Agencije za osiguranje Republike Srpske, Brčko distrikta Bosne i Hercegovine (dalje u tekstu: Brčko distrikt BiH) i trećih zemalja.

 

Komentari se mogu dostaviti na e-mail: This e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it

Prednacrt Pravilnika se može skinuti sa linka na početku teksta.

 

ENGLISH LANGUAGE

PUBLICATIONS

2016 Statistics of Insurance Market in BiH

Download PDF

WHO IS ONLINE