E-KONSULTACIJE

Uključite se

ANKETE

Polisa životnog osiguranja je:
 

KONTAKT

Dubrovačka 6/II

71000 Sarajevo

Tel: +387 33 554 795

Fax: +387 33 554 796

E-mail: Ova email adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili Javascript


Dobro došli na web stranice Agencije
21. 12. 2012.

 

  Agencija za osiguranje u Bosni i Hercegovini osnovana je Zakonom o Agenciji za osiguranje u Bosni i Hercegovini (“Službeni glasnik BiH”, br. 12/04).

Agencija je samostalna pravna osoba sa javnim ovlaštenjima u okviru svog djelokruga i nadležnosti i za svoj rad odgovara Vijeću ministara Bosne i Hercegovine.

Sjedište Agencije je u Sarajevu.

Osnovni zadaci Agencije za osiguranje u Bosni i Hercegovini su da obezbijedi:

  • jedinstvenu primjenu zakona o osiguranju između entiteta, kao i osiguranje nesmetane i djelotvorne saradnje između agencija za nadzor osiguranja u Federaciji Bosne i Hercegovine i Republici Srpskoj, te osiguranje da se entitetski zakoni primjenjuju i tumače na pravičnoj osnovi;

  • da zakonodavstvo o osiguranju koje je na snazi u entitetima, u potpunosti bude usaglašeno u namjeri da osigura jednak i ravnopravan status prema svim društvima za osiguranje u oba entiteta i Brčko Distriktu Bosne i Hercegovine i da osigura jednaku pravnu zaštitu, kako za ugovarače osiguranja, tako i za treću stranu - podnosioce odštetnih zahtjeva;

  • da osigura da zakonodavstvo u osiguranju u Bosni i Hercegovini bude i ostane usaglašeno sa zakonodavstvom Evropske unije, koje se primjenjuje na oblast osiguranja; 

  • da koordinirano predstavlja i zastupa Bosnu i Hercegovinu u organizacijama koje se bave osiguranjem na međunarodnom nivou, te obavlja s njima kontuiniranu saradnju;

  • da uz kontinuiranu saradnju sa agencijama za nadzor osiguranja entiteta i Brčko Distrikta, rješava sporove između agencija za nadzor osiguranja u pogledu jedinstvenog tumačenja i primjene zakonodavstva i primjene zakonodavstva o osiguranju na nivou entiteta i Brčko Distrikta i izdaje pismene odluke i mišljenja kojima se osigurava jedinstvena primjena zakonodavstva o osiguranju;

  • da osigurava i vodi sve relevantne podatke o cjelokupnom tržištu osiguranja u Bosni i Hercegovini.

 

BOSANSKI JEZIK

OBAVJEŠTENJA

-
Promjena adrese
07. 11. 2018.

TMS SISTEM